สารพันปัญหา
1. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : PEA ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่  9-19 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://pea.thaijobjob.com
3. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : หลังจากสมัครและอัปโหลดเอกสารฯ เรียบร้ออยแล้ว ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบแจ้งการชําระเงิน (Bill Payment) จากระบบ และนําไปชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันที่ 9 - 20 เมษายน 2562 ได้ใน 3 ช่องทางต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ดังนี้

                        ช่องทางการชำระ

เวลาที่รับชำระ

1) เคาน์เตอร์ธนาคาร 

เวลาทำการของธนาคาร

2) เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)

24 ชั่วโมง (ยกเว้น วันที่ 9 เมษายน เปิดรับชำระเงิน ตั้งแต่วเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และ ในวันที่ 20 เมษายน 2562 ปิดรับชำระเงิน เวลา 22.00 น.

3) อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (INTERNET BANKING)

4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 270 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
5. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://pea.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบเมื่อใด
คำตอบ : PEA จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ ไม่เกินวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซต์ โดยสถานที่ในการสอบข้อเขียนของทุกตําแหน่งและทุกเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน จะสอบรวมกัน ณ สถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล ตามความเหมาะสม โดย PEA จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต่อไป
7. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ชั้น 16 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ : 02 590-5857 โทรสาร : 02 590-5005  ในวันและเวลาราชการ
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.