สารพันปัญหา
1. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : PEA ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 16.30 น. ทางเว็บไซค์ https://pea.thaijobjob.com
3. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : หลังจากสมัครและอัปโหลดเอกสารฯ เรียบร้ออยแล้ว ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบแจ้งการชําระเงิน (Bill Payment) จากระบบ และนําไปชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2563 ได้ใน 3 ช่องทางต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ดังนี้

                        ช่องทางการชำระ

เวลาที่รับชำระ

1) เคาน์เตอร์ธนาคาร 

เวลาทำการของธนาคาร

2) เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)

24 ชั่วโมง (ยกเว้นวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เริ่มเปิดรับชำระเงินตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป และ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ปิดรับชำระเงินเวลา 22.00 น.)

3) อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (INTERNET BANKING)

4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 290 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 

5. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://pea.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563
6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบเมื่อใด
คำตอบ : PEA จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ ไม่เกินวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์ โดยสถานที่ในการสอบข้อเขียนของทุกตําแหน่งและทุกเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน จะสอบรวมกัน ณ สถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล ตามความเหมาะสม โดย PEA จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต่อไป
7. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ชั้น 16 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ : 02 590-5857 โทรสาร : 02 590-5005  ในวันและเวลาราชการ
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.