ประชาสัมพันธ์

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นิติกร (ประสบการณ์)
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของ กฟภ. (English Language Test: ELT) (เพิ่มเติม) เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการ การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับกฟภ. ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์การสรรหาจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่ง นิติกร (มีประสบการณ์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ และผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ และ นิติกร (มีประสบการณ์)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นิติกร (มีประสบการณ์)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม