ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นิติกร (ประสบการณ์)
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของ กฟภ. (English Language Test: ELT) (เพิ่มเติม) เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการ การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับกฟภ. ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์การสรรหาจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่ง นิติกร (มีประสบการณ์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ และผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ และ นิติกร (มีประสบการณ์)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นิติกร (มีประสบการณ์)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม