กรอกแบบประเมินโควิด

ภาพตัวอย่าง ผลการตรวจ Real Time Polymerase Chain Reaction
(RT-PCR)

ภาพตัวอย่าง ผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)